آخرین فعالیت ها

courseسمینار دکتر سادات - طراحی کالریمتر پیکو واتی ‎ بیشتر بدانید

course سمینار با موضوع : Predictive Connectivity Control in Proximity Networks بیشتر بدانید 

 

 

 

 

برنامه‌‌های آتی‌

course  تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی-فرهنگی سامانه های مدل  بیشتر بدانید

course  ثبت نام پنجمین دوره مسابقات طراحی و ساخت سامانه‌های هوافضایی  بیشتر بدانید

course  اولین دوره آموزشی-فرهنگی سامانه های مدل  بیشتر بدانید

course  دوره های آموزشی آشنايی با مقررات و استانداردهای هوايی  بیشتر بدانید

course  دوره‌های آموزشی مربیگری هواپیمای مدل / سطح یک و دو  بیشتر بدانید